RODO

Szanowni Państwo,

            Z dniem 25 maja 2018 roku na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.
         W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę danych uczniów i Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie.

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie, ul. Kopernika 5, 33 – 100 Tarnów, tel. 14 688 80 88.
  2. Dane osobowe  przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  3. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, bądź zniszczone po zakończeniu trwania nauki w Szkole Podstawowej Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w czasie określonym na podstawie przepisów prawa.
  4. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
  7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  8. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w Szkole Podstawowej Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną: inspektor@bezpieczne-dane.eu, listownie pocztą tradycyjną lub telefonicznie: 14 688 80 88.