Struktura szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie ma siedzibę w budynku przy ulicy Kopernika 5 w Tarnowie.  Budynek, w którym się mieści powstał w II połowie XIX wieku, a jego mury mieściły się na przestrzeni lat wiele szkół. W 1999 roku decyzją władz miasta o zmianie sieci szkół podstawowych w Tarnowie po 219 latach działalności Szkoła Podstawowa nr 4 przestała istnieć a w jej budynku rozpoczęło działalność Gimnazjum Nr 2. Od 10 listopada 2005 roku Gimnazjum Nr 2 w Tarnowie nosi imię Mikołaja Kopernika. Zostało ono wyłonione w drodze demokratycznych wyborów, w których wzięli udział nauczyciele, rodzice, uczniowie naszej szkoły. Na podstawie decyzji władz RP przeprowadzono reformę oświaty. Rada Miejska miasta Tarnowa przyjęła UCHWAŁĘ NR XXXVII/361/2017 z dnia 30 marca 2017 r.w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe o zmianie sieci szkół w mieście Tarnowie, w jej wyniku Gimnazjum Nr 2 zostało przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika. Zgodnie z § 1 Uchwały przekształcenie szkoły nastąpiło z dniem 1 września 2017 roku.

STAN OSOBOWY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24:

2022/2023 – 588 uczniów

2021/2022 – 523 uczniów

2020/2021 – 509 uczniów

2019/2020 – 431 uczniów

2018/2019 – 650 uczniów

2017/2018 – 625 uczniów


STAN OSOBOWY UCZNIÓW BYŁEGO GIMNAZJUM NR 2:

1999/2000 – 214 uczniów

2000/2001 – 436 uczniów

2001/2002 – 722 uczniów

2002/2003 – 787 uczniów

2003/2004 – 821 uczniów

2004/2005 – 879 uczniów

2005/2006 – 870 uczniów

2006/2007 – 831 uczniów

2007/2008 – 852 uczniów

2008/2009 – 668 uczniów

2009/2010 – 636 uczniów

2010/2011 – 642 uczniów

2011/2012 – 700 uczniów

2012/2013 – 711 uczniów

2013/2014 – 705 uczniów

2014/2015 – 752 uczniów

2015/2016 – 760 uczniów

2016/2017 – 734 uczniów

 

Misją szkoły jest między innymi:

 • wszechstronny rozwój uczniów
 • system wychowania oparty na zasadach demokracji i indywidualizacji
 • wszyscy uczniowie mają równe szanse i są partnerami
 • szkoła zapewnia atrakcyjne formy nauczania
 • nauczanie języków obcych szansą rozwoju i doskonalenia

 

Program rozwoju szkoły uwzględnia wszystkie obszary związane z funkcjonowaniem szkoły:

 • elastyczność – jest podatny na zmiany
 • terminowy i szczegółowy – rozpisany na konkretne zadania
 • racjonalny i realny – uwzględniający bazę i możliwości
 • pozwalający członkom szkolnej społeczności na odnoszenie sukcesów
 • zrozumiały dla wszystkich zainteresowanych

 

Organami Szkoły Podstawowej są:

 • Dyrektor Szkoły
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców
 • Samorząd Uczniowski
W naszej szkole, która ma ambicje być miejscem nie tylko nauki ale i wychowania najważniejszą sprawą jest współpraca wszystkich organów szkoły. Współdziałanie nauczycieli, rodziców oraz uczniów skupionych w Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządzie Uczniowskim, jest bardzo istotne dla rozwoju intelektualnego i  kulturalnego młodzieży oraz prawidłowego funkcjonowania naszej szkoły.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA 


ORGANIZACJA SZKOŁY:

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 32. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

BAZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Do realizacji celów statutowych Szkoły Podstawowej nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika posiada następującą bazę:

 • sale dydaktyczne
 • sale komputerowe
 • sale gimnastyczne
 • sale teatralną
 • siłownie
 • pomieszczenia biblioteczne
 • sekretariat
 • gabinet Dyrektora i Wicedyrektora
 • gabinet głównej księgowej i starszego specjalisty do sp. kadr
 • gabinety pielęgniarki szkolnej i stomatologa
 • gabinet terapii pedagogicznej
 • gabinet doradcy zawodowego
 • szatnie z szafkami dla uczniów
 • archiwum
 • zaplecze kuchenne i jadalnie
 • sklepik szkolny