Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy"

Informujemy, że Szkoła Podstawowa Nr 24 ponownie bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”.
Cele projektu:

  • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji,
  • wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),
  • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
    i etnicznej,
  • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób
  • Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023 / 2024 – ZOBACZ