Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPINKA)

Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPINKA)

Od października roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi funkcjonować będzie Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPINKA) utworzona w ramach unijnego projektu, który jest realizowany przez Gminę Miasta Tarnowa. Czas trwania projektu 01.01.2016 – 31.12.2021. Projekt skierowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej. Zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzone są przez szkolnego doradcę zawodowego. Celem projektu jest podniesienie u uczniów małopolskich szkół podstawowych zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Główne cele funkcjonowania Szkolnego Punktu Informacji i Kariery:

 • Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami.
 • Kształtowanie wśród uczniów postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy (aktywizacja zawodowa).
 • Rozbudzanie aspiracji zawodowych wśród uczniów i motywowanie ich do działania.
 • Dostarczanie uczniom informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, o systemie szkolnictwa ponadpodstawowego.
 • Kształtowanie wśród uczniów umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania.
 • Kształtowanie wśród uczniów szacunku do pracy.
 • Kształtowanie wśród uczniów umiejętności podejmowania decyzji.
 • Pogłębianie i uporządkowanie wiedzy uczniów na temat struktury i funkcjonowania szkół ponadpodstawowych.
 • Wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji dotyczących wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu, na temat rynku pracy.
 • Upowszechnianie wśród uczniów i ich rodziców wiedzy o deficytowych, mało znanych oraz nowych zawodach.

Uprawnienia i obowiązki uczestników projektu:

 1. Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.
 2. Zadeklarowanie przez ucznia uczestnictwa w projekcie jest zobowiązaniem ucznia do udziału w zajęciach grupowych z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego i konsultacjach indywidualnych w całym cyklu ich trwania oraz do prac (wspólnie z doradcą) nad Indywidualnym Planem Działania (IPD), który jest ostatnim etapem procesu doradczego. Po przygotowaniu IPD uczestnik/uczestniczka otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie.
 3. Uczestnicy projektu są zobowiązani każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach i indywidualnych konsultacjach.

Regulamin – ZOBACZ